Catalogo della Biblioteca - Library Catalog

Normal view MARC view

Tagore, Rabindranath, 1861-1941 (Nomi di persona)

Preferred form: Tagore, Rabindranath, 1861-1941
Used for/see from:
 • Chu, Chen-tan
 • Gurudev
 • Gurudeva
 • Iravīntiranāta Tākūr
 • Ñi-dbaṅ-mgon-po
 • Ra-bīn-dra-nā-tha The-gor
 • Rabindranat Tagor
 • Rabindranath Tagore
 • Rabindranath Thakur
 • Rabīndranātha Ṭhākura
 • Raphinthranāt Thākūn
 • Ravindranatha Tagora
 • Ravindranatha Thakura#
 • Ravīndranāth Ṭhākur
 • Ravīndranātha Ṭhākūru
 • Ravīntiranāt Tākūr
 • Ravīntiranāta Tākūr
 • Rābindar Nāth Ṭaigaur
 • Rva-bhin-dca-ra-na-tha-tce-gor
 • Tagor", Rabindranat"
 • Tagor, R.
 • Tagor, Rab
 • Tagor, Rabindiranat
 • Tagor, Rabindranaz
 • Tagor, Rabindrnat
 • Tagor, Rabiyndranat
 • Tagor, Rampintranath
 • Tagora, Ravindranatha
 • Tagore
 • Tagore, R.
 • Tagore, R. (Rabindranath)
 • Tagore, Rabindra Nath
 • Tagore, Rabindranath Thakur
 • Tagore, Rabinraneth
 • Tagore, Rabintranath
 • Tagŵrey, Rabiyndra-nat
 • Tahor, Rabindranath
 • Tai gu er
 • Taige'er
 • Taigeer
 • Taigora
 • Taigu'er
 • Tài-ko-êrh
 • Tāghūr, Rābindrānāt
 • Tāġūr, Rābindrānāt
 • Tājūr, Rābindrānāt
 • Tākūr, Iravīntiranāta
 • Tākūr, Ravīntiranāt
 • Tākūr, Ravīntiranāta
 • Tce-gor
 • Teγur
 • Thagor, R.
 • Thagor, Rabindranath
 • Thakur, R.
 • Thakur, R. (Rabindranath)
 • Thakur, Rabindranath
 • Thakura, Ravindranatha
 • Thãkur, Ravīndranãth
 • Thākura, Rabīndranātha
 • Thākūn, Raphinthranāt
 • Thākūru, Ravīndranātha
 • The-gor, Ra-bīn-dra-nā-tha
 • The-kor
 • Tāǧūr, Rābindarānāt
 • Tʻagol
 • Tʻai-ko-êrh
 • Tʿagol
 • Tʿai-ko-êrh
 • Ṭaigaur, Rābindar Nāth
 • Ṭaigor
 • Zhu, Zhendan
 • טאגאר, ר.
 • טאגאר, ראבינדראנאט
 • טאגאר, ראביסראנאט
 • טאגארע, ראבינדראנאט
 • טאגור, ראבינדראנת
 • טאגור, רבינדראט
 • טאגורי, ראבינדרא־נת
 • טאגוריי, רבינדרא נת
 • טגורי, רבינדרנת
 • רבינדרנט, טגור
 • تاگور، رابيندراناته،
 • ت اگ ور, راب ی ن دران ات
 • رابندر ناتھ ٹيگور
 • طاغور/ رابندرات
 • طاغور، رابندرانات
 • طاغور، روبنندرانات
 • ٹيگور، رابندرناتھ،
 • गुरुदॆव
 • टैगॊर
 • ठाकुर, रवीन्द्रनाथ
 • रवीन्द्रनाथ ठाकुर
 • ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ
 • রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
 • ٹيگور،
 • 太谷尔
 • 泰戈尔

Il Dio vicino / Rabindranath Tagore. - Parma, ©1998.

The crescent moon / by Rabindranath Tagore. - London, 1918.

Poesie / Rabindranath Tagore. - Milano, 1977.

Gitánjali / by Rabindranath Tagore. - London, 1920.

Obra escojida / Rabindranaz Tagore. - Madrid, 1966.

La religione dell'uomo / Rabindranath Tagore. - Firenze, stampa 1961.

Ghitàngioli / Rabindranath Tagore. - Parma, stampa 1970.

Powered by Koha